När svensk sjukvård privatiserades

Sjukvård och politiken bakom

Blocken har varit rörande eniga om att sjukvård ska finansieras med skattemedel samt att det ska finnas offentliga såväl som privata alternativ. De senaste 20 åren har privatiseringspolitiken förändrat sjukvården från grunden, och i Stockholm mer än någon annanstans. Redan 2010 fanns det fler privata vårdgivare än landstingsdrivna inom primärvården. Vänsterblocket har länge motsatt sig utvecklingen, men på senare åren har en acceptans vuxit fram gentemot de borgligas vårdvalsreform. Högerblocket har i sin tur accepterat den vårdgaranti Socialdemokraterna arbetat fram.

Vad som skiljer blocken åt är att högerblocket vill ge den enskilde individen större ansvar, medan vänsterpartiet räds en utveckling där man har möjlighet att köpa sig förtur i vården. Och det finns fog för de borgerligas önskan, likväl finns det fog för övriga partiers funderingar över huruvida möjligheten att köpa sig förtur är en utveckling som gynnar samhället. Den privatiserade sjukvårdens kritiker anser att privatiseringen gör svensk sjukvård dyrare och sämre – och framför allt ojämlik. Och den stora frågan är vilka som gynnas av utvecklingen?

Det går att analysera privatiserad sjukvård ur flera perspektiv. Skillnader har nämligen uppenbarat sig ur ett geografiskt samt socioekonomiskt perspektiv. Kommer privatiserad sjukvård att vara tillgängligt på mindre orter? Att etablera privatiserad sjukvård i glesbygden är nämligen dödfött; här finns ju inga pengar att tjäna. I det stora hela är det en utveckling som skrämmer många, eftersom man mer eller mindre blir tvungen att flytta närmare städerna – och det är en möjlighet som inte alla har. Till privatiseringens försvar kan man ställa sig frågan huruvida det är acceptabelt att hindra någon från att köpa sig den sjukvård man anser att man är värd?

Forskning har visat att utvecklingen med privatiseringar inte varit till gagn för sjukvården, snarare det motsatta. Tidigare ansåg man att den offentliga sektorn inte var tillräckligt effektiv, något den privatiserade sjukvården skulle vara. Studierna har dock visat en annan verklighet, ungefär tvärtemot mot vad man förutspådde. Vare sig effektiviteten eller kvaliteten har ökat.

sjukvård